Věk a doklady

 

K platnému uzavření nájemní smlouvy musí nájemce dovršit věk minimálně 21 let.

Zároveň musí být nájemce držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny a mít potřebné znalosti a dovednosti k užívání předmětu nájmu. K uskutečnění obchodního vztahu dojde pouze po předložení dvou platných dokladů totožnosti nájemce. 

Motocykl smí řídit pouze nájemce či osoby uvedené ve smlouvě o nájmu. 

 

Pronájem

 

Vámi objednaný motocykl od nás převezmete čistý s plně natankovanou nádrží včetně potřebných dokladů a klíčů, Motocykl se předává od 8.00 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 20.00 hodin posledního dne půjčení, pokud není dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení motocyklu se počítá jako jeden den nájmu, není-li domluveno jinak. Motocykly mají stanoven denní limit km, při překročení se účtuje poplatek za každý km navíc. Příslušenství se předává a vrací spolu s motocyklem.

 

Kauce

 

Při předání motocyklu či příslušenství požadujeme vratnou kauci, výše kauce je uvedena v nájemní smlouvě (na webu je u motocyklů a příslušenství uvedená i hodnota kauce). Kauci je potřeba uhradit hotově na místě při převzetí motocyklu. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním. Kauce v případě nutnosti je jistinou na úhradu spoluúčasti na havarijním pojištění, dále na odstranění znečištění, na poškození či ztrátu předmětu pronájmu či jeho části. Kauce je určena jak na motocykl, tak případně i na příslušenství, v případě potřeby si pronajímatel vyhrazuje právo využít kauci na motocykl na úhradu škody na příslušenství či naopak. Pokud dojde k závadě motocyklu či příslušenství v průběhu nájmu, tak kauci vracíme až po prohlídce naším mechanikem a zjištění příčiny poškození.

 

Pojištění

 

Motocykly mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s územní platností dle zelené karty u společnosti Kooperativa a.s. Pobřežní 665/21, Praha 8, 186 00. Přestože mají motocykly “all-risk” havarijní pojištění, nájemce odpovídá za škody na motocyklu do výše spoluúčasti či do výše složené kauce, je-li motocykl užíván v souladu se smlouvou o pronájmu. Při poškození nebo ztrátě příslušenství se škoda hradí v plné výši. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 7 pracovních dnů.

 

Platební podmínky

 

Po rezervaci motorky nájemce obdrží emailem potvrzení objednávky s platebními údaji k úhradě rezervace. Termín je závazně rezervován až po připsání rezervačního poplatku na bankovní účet Pronajímatele, v opačném případě může být rezervace stornována. Rezervační poplatek bude odečten z celkové ceny nájemného. Vratnou kauci zaplatí nájemce v hotovosti při převzetí motocyklu.

 

Sankce

 

Za ztrátu klíčů, osvědčení o registraci motocyklu, zelené karty a podobně účtuje pronajímatel škodu včetně následných výdajů (cestovné, servisní úkony, atd.) V případě vrácení silně znečištěného motocyklu účtuje pronajímatel náklady na odstranění znečištění a smluvní pokutu 1.000 Kč. V případě pozdějšího vrácení motocyklu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel dalších 500,- Kč za každou započatou hodinu. V případě neohlášeného prodlení vrácení předmětu nájmu pronajímatel ohlásí nevrácení vozidla Policii ČR s tím, že nájemce předmět smlouvy neoprávněně užívá.

 

Havárie, poškození, odcizení, poruchy na předmětu a příslušenství

 

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoliv dopravní nehodě vždy volejte příslušnou policii, vyžádejte si protokol o provedeném šetření a tento protokol neprodleně předejte pronajímateli. Při dopravní nehodě VŽDY vyplňte formulář " Záznam o dopravní nehodě" ( obvykle je součástí dokumentace předané k motocyklu ) a ten předejte pronajímateli. Nájemce je povinen v případě škody na motocyklu tuto škodu uhradit pronajímateli do výše spoluúčasti či do výše složené kauce. Škodu na motocyklu vyčíslí pronajímatel dle cen obvyklých v servisní síti jednotlivých značek nebo dle skutečně vynaložených nákladů na opravu motocyklu. V případě poškození, ztráty či odcizení příslušenství (navigace, držáky příslušenství, kufry, brašny a podobně) se nájemce zavazuje uhradit škodu v plné výši, škodu vyčíslí pronajímatel dle nákladů odpovídající hodnotě nově pořízené věci, která bude totožná nebo srovnatelná s poškozeným či nevráceným příslušenstvím.

Pokud bude předmět nájmu užíván mimo území České republiky, zavazuje se nájemce dopravit v případě nehody předmět nájmu na území České republiky na své náklady a odpovědnost. 

K cestám do zahraničí doporučujeme sjednat samostatné cestovní pojištění pokrývající případné komplikace, které na cestě mohou nastat.

 

Nájemce je povinen:

Bezodkladně oznámit pronajímateli veškeré závady (poruchy), které se na předmětu nájmu během užívání vzniknou a které vyžadují opravu. Pronajímatel po případné poradě se servisním technikem stanoví další postup (zajištění opravy, odtahu, případně dodání náhradního motocyklu, je-li dostupný atd.). Pokud bude předmět nájmu užíván mimo území České republiky, zavazuje se nájemce dopravit v případě poruchy předmět nájmu na území České republiky na své náklady a odpovědnost. Oznámení o poruše nájemce pronajímateli nejpozději následující pracovní den potvrdí emailem či SMS. Pokud tuto povinnost nájemce nesplní, odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou pronajímateli a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost předmět nájmu užívat.

 

Pronajímatel je povinen:

Provádět pravidelnou údržbu dbát dostatečně na prevenci možných poruch.

 

Odpovědnost za poruchy:

Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé nájemci v souvislosti se závadou (poruchou) na předmětu nájmu (ušlý zisk, nocležné, jízda z místa poruchy apod.). Nájemce nese ke své tíži náklady spojené s poruchou, jež vznikly v důsledku nesprávného používání předmětu nájmu nájemcem nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání nebo porušením smluvních podmínek, ať již nájemcem nebo osobou, které nájemce svěřil předmět nájmu. Nájemce také odpovídá za škodu v plném rozsahu, která v důsledku takové činnosti vznikne.

 

Podmínky storna rezervace

 

Při závazné rezervaci termínu nájemce uhradí rezervační poplatek, který je v případě nevyzvednutí motocyklu nevratný. V případě žádosti o přesun termínu z jakýchkoli důvodů je účtován poplatek 10% z celkové ceny nájemného. Při předčasném ukončení nájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

 

Provoz, údržba a zabezpečení motocyklu

 

Pronajímatel je povinen:

Udržovat motocykl a moto-příslušenství ve vyhovujícím technickém stavu a v souladu s platnou legislativou. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je pravidelně servisován. Náklady spojené s běžnou opravou a údržbou vozidla nese pronajímatel, vyjma: defektů a poškození pneumatik, mytí, náklady spojené s potřebou doplnění provozních kapalin v důsledku dlouhodobého nájmu či ujetí velkého počtu kilometrů nese nájemce.

 

Nájemce je povinen:

Motocykl užívat pouze tak, aby předešel poškození motocyklu a dbal na dodržování dopravních předpisů.

Pro účely kontroly oprávněnosti užívání vozidla mít u sebe Smlouvu o nájmu, případně její kopii. Zajistit, aby předmět nájmu užívala pouze osoba uvedená v nájemní smlouvě.

Používat předmět nájmu způsobem, který nadměrně neopotřebovává či nepoškozuje předmět nájmu.

Zajistit kdykoliv pronajímateli přístup k předmětu nájmu za účelem kontroly technického stavu a kontroly, zda nájemce předmět nájmu užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy.

Zabezpečit vždy předmět nájmu proti odcizení, zneužití, zničení nebo poškození. Vždy po odstavení (zaparkování) použít veškerá zabezpečovací zařízení, nenechávat ve vozidle klíče a dokumenty k němu a vše vždy uzamknout všemi dostupnými prostředky (zámek na kotouč, spínací skřínka, řídítka…).

V případě, že nájemce plánuje delší cestu, pak náklady s běžnou údržbou jako doplnění oleje či čištění a mazání řetězu atd. hradí na své náklady

V případě potřeby doplnění provozních kapalin je nájemce povinen používat výhradně výrobcem vozidla nebo pronajímatelem předepsané druhy a typy pohonných hmot, olejů, maziv, chladící a brzdové kapaliny.

Uhradit náklady spojené s opravou, jež vznikly v důsledku nesprávného používání předmětu nájmu nájemcem nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením Smluvních podmínek, ať již nájemcem nebo osobou, které nájemce svěřil předmět nájmu. Nájemce také odpovídá za škodu v plném rozsahu, která v důsledku takové činnosti vznikne.

Pokud bude předmět nájmu nájemci odňat, zadržen či zabaven příslušným orgánem, je nájemce povinen o této skutečnosti bezodkladně telefonicky informovat pronajímatele a dále je nájemce povinen zajistit veškerá opatření nutná k „uvolnění“ a navrácení předmětu nájmu zpět pronajímateli. Po celou dobu zadržení předmětu nájmu je nájemce povinen řádně platit sjednané nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude předmět nájmu předán zpět pronajímateli. Nájemce je v tomto případě povinen uhradit pronajímateli i veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou a zajistit součinnost při řešení případných přestupků, správních deliktů či trestných činů, které budou adresovány pronajímateli a vzniknou v době pronájmu.

 

Výslovně je zakázáno:

 

Využívat motocykl k jiným účelům než je předpokládáno výrobcem - polygony, závodní okruhy, letiště a další nespecifikovaná místa a účely - v tomto případě případnou škodu hradí nájemce v plné výši včetně následných škod.

„Gumování”, “přetáčení” otáček motoru a jiné chování, které vede k nadměrnému opotřebení či poškození motocyklu - nadměrné opotřebení pneumatik bude sankciováno ve výši hodnoty nové pneumatiky.

Pronajmout, půjčit, přenechat užívání či jakkoliv jinak dát předmět nájmu k dispozici třetím osobám, vyjma osob uvedeních ve Smlouvě o pronájmu.

Jakkoli zasahovat či upravovat předmět nájmu či na něm provádět jakékoliv servisní zásahy bez předchozí písemné dohody, vyjma nutných oprav v případě poruchy, přičemž toto musí být s pronajímatelem předem konzultováno. 

 

Pronajímatel: 

Aneta Zahradníková 

IČ: 05536707

Provozovna

Bělkovice-Lašťany 720