Věk a doklady

 

K platnému uzavření nájemní smlouvy musí nájemce dovršit věk minimálně 21 let.

Zároveň musí být nájemce držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny a mít potřebné znalosti a dovednosti k užívání předmětu nájmu. K uskutečnění obchodního vztahu dojde pouze po předložení dvou platných dokladů totožnosti nájemce. 

Motocykl smí řídit pouze nájemce či osoby uvedené ve smlouvě o nájmu. 

 

Pronájem

 

Vámi objednaný motocykl od nás převezmete čistý s plně natankovanou nádrží včetně potřebných dokladů a klíčů, Motocykl se předává od 8.00 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 20.00 hodin posledního dne půjčení, pokud není dohodnuto jinak. Den předání a den vrácení motocyklu se počítá jako jeden den nájmu, není-li domluveno jinak. Motocykly mají stanoven denní limit km, při překročení se účtuje poplatek za každý km navíc. Příslušenství se předává a vrací spolu s motocyklem.

 

Kauce

 

Při předání motocyklu či příslušenství požadujeme vratnou kauci, výše kauce je uvedena v nájemní smlouvě (na webu je u motocyklů a příslušenství uvedená i hodnota kauce). Kauci je potřeba uhradit hotově na místě při převzetí motocyklu. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním. Kauce v případě nutnosti je jistinou na úhradu spoluúčasti na havarijním pojištění, je-li pojištění sjednáno, dále na odstranění znečištění, na poškození či ztrátu předmětu pronájmu či jeho části. Kauce je určena jak na motocykl, tak případně i na příslušenství, v případě potřeby si pronajímatel vyhrazuje právo využít kauci na motocykl na úhradu škody na příslušenství či naopak. Pokud dojde k závadě motocyklu či příslušenství v průběhu nájmu, tak kauci vracíme až po prohlídce naším mechanikem a zjištění příčiny poškození.

 

Pojištění

 

Motocykly mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motocyklu s územní platností dle zelené karty u společnosti Kooperativa a.s. Pobřežní 665/21, Praha 8, 186 00. Přestože mají motocykly “all-risk” havarijní pojištění, nájemce odpovídá za škody na motocyklu do výše spoluúčasti či do výše složené kauce, je-li motocykl užíván v souladu se smlouvou o pronájmu. Při poškození nebo ztrátě příslušenství se škoda hradí v plné výši. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 7 pracovních dnů.

 

Platební podmínky

 

Po rezervaci motorky nájemce buď uhradí částku online platební kartou nebo obdrží emailem fakturu se specifikací předmětu nájmu, kde je vyčíslena částka za nájem motocyklu a případně i příslušenství. Nájemce je povinen k datu splatnosti uhradit celý finanční obnos převodem ve prospěch bankovního spojení pronajímatele. V opačném případě může být rezervace stornována. Kauci zaplatí nájemce v hotovosti při převzetí motocyklu.

 

Sankce

 

Za ztrátu klíčů, osvědčení o registraci motocyklu, zelené karty a podobně účtuje pronajímatel škodu včetně následných výdajů (cestovné, servisní úkony, atd.) V případě vrácení silně znečištěného motocyklu účtuje pronajímatel náklady na odstranění znečištění a smluvní pokutu 1.000 Kč. V případě pozdějšího vrácení motocyklu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel dalších 500,- Kč za každou započatou hodinu. V případě neohlášeného prodlení vrácení předmětu nájmu pronajímatel ohlásí nevrácení vozidla Policii ČR s tím, že nájemce předmět smlouvy neoprávněně užívá.

 

Havárie, poškození, odcizení, poruchy na předmětu a příslušenství

 

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoliv dopravní nehodě vždy volejte příslušnou policii, vyžádejte si protokol o provedeném šetření a tento protokol neprodleně předejte pronajímateli. Při dopravní nehodě VŽDY vyplňte formulář " Záznam o dopravní nehodě" ( obvykle je součástí dokumentace předané k motocyklu ) a ten předejte pronajímateli. Nájemce je povinen v případě škody na motocyklu tuto škodu uhradit pronajímateli do výše spoluúčasti či do výše složené kauce. Škodu na motocyklu vyčíslí pronajímatel dle cen obvyklých v servisní síti jednotlivých značek nebo dle skutečně vynaložených nákladů na opravu motocyklu. V případě poškození, ztráty či odcizení příslušenství (navigace, držáky příslušenství, kufry, brašny a podobně) se nájemce zavazuje uhradit škodu v plné výši, škodu vyčíslí pronajímatel dle nákladů odpovídající hodnotě nově pořízené věci, která bude totožná nebo srovnatelná s poškozeným či nevráceným příslušenstvím.

Pokud bude předmět nájmu užíván mimo území České republiky, zavazuje se nájemce dopravit v případě nehody předmět nájmu na území České republiky na své náklady a odpovědnost. 

K cestám do zahraničí doporučujeme sjednat samostatné cestovní pojištění pokrývající případné komplikace, které na cestě mohou nastat.

 

Nájemce je povinen:

Bezodkladně oznámit pronajímateli veškeré závady (poruchy), které se na předmětu nájmu během užívání vzniknou a které vyžadují opravu. Pronajímatel po případné poradě se servisním technikem stanoví další postup (zajištění opravy, odtahu, případně dodání náhradního motocyklu, je-li dostupný atd.). Pokud bude předmět nájmu užíván mimo území České republiky, zavazuje se nájemce dopravit v případě poruchy předmět nájmu na území České republiky na své náklady a odpovědnost. Oznámení o poruše nájemce pronajímateli nejpozději následující pracovní den potvrdí emailem či SMS. Pokud tuto povinnost nájemce nesplní, odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou pronajímateli a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost předmět nájmu užívat.

 

Pronajímatel je povinen:

Provádět pravidelnou údržbu dbát dostatečně na prevenci možných poruch.

 

Odpovědnost za poruchy:

Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé nájemci v souvislosti se závadou (poruchou) na předmětu nájmu (ušlý zisk, nocležné, jízda z místa poruchy apod.). Nájemce nese ke své tíži náklady spojené s poruchou, jež vznikly v důsledku nesprávného používání předmětu nájmu nájemcem nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání nebo porušením smluvních podmínek, ať již nájemcem nebo osobou, které nájemce svěřil předmět nájmu. Nájemce také odpovídá za škodu v plném rozsahu, která v důsledku takové činnosti vznikne.

 

Podmínky storna rezervace

 

V případě rezervace termínu nájemce uhradí rezervační poplatek, který je nevratný a bude následně odečten z ceny celkového nájmu. Termín odstoupení od smlouvy ze strany nájemce počíná dnem doručení pronajímateli. Při předčasném ukončení nájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

 

Provoz, údržba a zabezpečení motocyklu

 

Pronajímatel je povinen:

Udržovat motocykl a moto-příslušenství ve vyhovujícím technickém stavu a v souladu s platnou legislativou. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je pravidelně servisován. Náklady spojené s běžnou opravou a údržbou vozidla nese pronajímatel, vyjma: defektů a poškození pneumatik, mytí, náklady spojené s potřebou doplnění provozních kapalin v důsledku dlouhodobého nájmu či ujetí velkého počtu kilometrů nese nájemce.

 

Nájemce je povinen:

Motocykl užívat pouze tak, aby předešel poškození motocyklu a dbal na dodržování dopravních předpisů.

Pro účely kontroly oprávněnosti užívání vozidla mít u sebe Smlouvu o nájmu, případně její kopii. Zajistit, aby předmět nájmu užívala pouze osoba uvedená v nájemní smlouvě.

Používat předmět nájmu způsobem, který nadměrně neopotřebovává či nepoškozuje předmět nájmu.

Zajistit kdykoliv pronajímateli přístup k předmětu nájmu za účelem kontroly technického stavu a kontroly, zda nájemce předmět nájmu užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy.

Zabezpečit vždy předmět nájmu proti odcizení, zneužití, zničení nebo poškození. Vždy po odstavení (zaparkování) použít veškerá zabezpečovací zařízení, nenechávat ve vozidle klíče a dokumenty k němu a vše vždy uzamknout všemi dostupnými prostředky (zámek na kotouč, spínací skřínka, řídítka…).

V případě, že nájemce plánuje delší cestu, pak náklady s běžnou údržbou jako doplnění oleje či čištění a mazání řetězu atd. hradí na své náklady

V případě potřeby doplnění provozních kapalin je nájemce povinen používat výhradně výrobcem vozidla nebo pronajímatelem předepsané druhy a typy pohonných hmot, olejů, maziv, chladící a brzdové kapaliny.

Uhradit náklady spojené s opravou, jež vznikly v důsledku nesprávného používání předmětu nájmu nájemcem nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením Smluvních podmínek, ať již nájemcem nebo osobou, které nájemce svěřil předmět nájmu. Nájemce také odpovídá za škodu v plném rozsahu, která v důsledku takové činnosti vznikne.

Pokud bude předmět nájmu nájemci odňat, zadržen či zabaven příslušným orgánem, je nájemce povinen o této skutečnosti bezodkladně telefonicky informovat pronajímatele a dále je nájemce povinen zajistit veškerá opatření nutná k „uvolnění“ a navrácení předmětu nájmu zpět pronajímateli. Po celou dobu zadržení předmětu nájmu je nájemce povinen řádně platit sjednané nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude předmět nájmu předán zpět pronajímateli. Nájemce je v tomto případě povinen uhradit pronajímateli i veškeré náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou a zajistit součinnost při řešení případných přestupků, správních deliktů či trestných činů, které budou adresovány pronajímateli a vzniknou v době pronájmu.

 

Výslovně je zakázáno:

 

Využívat motocykl k jiným účelům než je předpokládáno výrobcem - polygony, závodní okruhy, letiště a další nespecifikovaná místa a účely - v tomto případě případnou škodu hradí nájemce v plné výši včetně následných škod.

„Gumování”, “přetáčení” otáček motoru a jiné chování, které vede k nadměrnému opotřebení či poškození motocyklu - nadměrné opotřebení pneumatik bude sankciováno ve výši hodnoty nové pneumatiky.

Pronajmout, půjčit, přenechat užívání či jakkoliv jinak dát předmět nájmu k dispozici třetím osobám, vyjma osob uvedeních ve Smlouvě o pronájmu.

Jakkoli zasahovat či upravovat předmět nájmu či na něm provádět jakékoliv servisní zásahy bez předchozí písemné dohody, vyjma nutných oprav v případě poruchy, přičemž toto musí být s pronajímatelem předem konzultováno. 

 

Pronajímatel: 

Aneta Zahradníková 

IČ: 05536707

Provozovna

Bělkovice-Lašťany 720